VILKÅR FOR BRUG

Denne mobilapplikation eller bestillingshjemmeside (afhængig af den platform, du anvender) (“OrderYOYO App/Web”) giver dig (“dig”) mulighed for at købe varer (som defineret nedenfor) via OrderYOYO App/Web (“tjenesten”) fra bestemte takeaway-steder, caféer og restauranter (“restauranten”). Som ejer af OrderYOYO App/Web fungerer OrderYOYO som handelsagent på vegne af restauranten og er autoriseret af restauranten til at indgå aftale med dig om køb af og betaling for varer gennem OrderYOYO App/Web. Følgelig indgås købet af varer mellem dig og restauranten (som repræsenteres af OrderYOYO), ikke mellem dig og OrderYOYO.

Når du køber bestemte varer, herunder mad og drikkevarer fra en restaurant (“varer”) via OrderYOYO App/Web, er købet underlagt de vilkår, der er fastsat i denne aftale

1) KØBSBETINGELSER
a) For at kunne anvende OrderYOYO App/Web skal du sørge for, at du: (i) har en fungerende enhed (som defineret nedenfor); (ii) har en internetforbindelse. Med forbehold for, at du overholder dette punkt 1a, skal tjenesten sikre, at du kan: (i) se varer til salg; (ii) købe varer ved hjælp af tjenesten; (iii) følge bestillingen af varer. Når du køber en vare via tjenesten ved hjælp af OrderYOYO App/Web, skal du betale for sådanne varer ved brug af enten et kredit- eller debetkort, som accepteres af OrderYOYO App/Web, via en ekstern PCI-certificeret server. Ved betaling for en vare gennem OrderYOYO App/Web fritages du fuldstændigt fra din betalingsforpligtelse over for restauranten.
b) Du tilkendegiver, garanterer og forpligter dig, med hensyn til at: (i) du er juridisk kompetent til at indgå denne bindende aftale; (ii) du mindst er 18 år gammel; (iii) du kun vil bruge tjenesten til personlig, ikke-kommerciel brug, og ikke til videresalg af varer; og (iv) du ikke vil krænke immaterielle rettigheder (som defineret nedenfor) eller andre rettigheder tilhørende tredjepart, hvis arbejde er indeholdt i varerne. Du accepterer og anerkender, at det er en forbrydelse for enhver person under 18 år at købe eller forsøge at købe alkohol og for enhver person over 18 år at købe alkohol på vegne af en person under 18 år. Ordrer, der indeholder alkohol, vil derfor ikke blive accepteret af tjenesten fra eller på vegne af personer under 18 år, og restaurantens medarbejdere har ret til at bede om dokumentation for alder fra enhver, der befinder sig på restaurantens fysiske adresse.
c) Du må udelukkende bruge den software, der stilles til rådighed i forbindelse med tjenesten (“softwaren”) i forbindelse med tjenesten. De må ikke udskille en individuel komponent af softwaren eller indarbejde denne i dine egne programmer eller udnytte den på nogen anden måde. Du må ikke og vil ikke hjælpe, tilskynde eller autorisere tredjemand til/med at ændre, foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille softwaren, hverken helt eller delvist, eller skabe afledte værker af softwaren.
d) Du skal betale al moms og andre afgifter (“skatter”), der er forbundet med dit køb af varer via tjenesten. Tjenesten skal sikre, at den angivne pris for alle varer inkluderer alle sådanne skatter.
e) Du må ikke: (i) manipulere transaktioner på nogen måde, der er urimelig over for andre brugere af tjenesten, eller (ii) bruge tjenesten i strid med gældende love eller tillade eller bidrage til, at andre gør det.

2) BETALINGS- OG LEVERINGSPROCES
a) Du skal registrere dig for at kunne tilgå tjenesten, og du vil blive bedt om at indtaste dine betalingsoplysninger til betaling for varer med dit kredit- eller betalingskort. Dine betalingsoplysninger gemmes og opbevares af OrderYOYO App/Web på en sikker, ekstern og PCI-certificeret server. OrderYOYO App/Web bruger de 3 cifre på bagsiden af dit betalingskort som kode for at sikre betalinger via OrderYOYO App/Web (“kortets sikkerhedskode”). Ved afhentning eller levering af varer kan du blive bedt om at fremvise din telefon med dit ordrenummer til restaurantens personale som identifikation på tidspunktet for afhentning eller levering af varerne. Du er ansvarlig for at passe på dit ordrenummer.

b) OrderYOYO vil sikre, at alle oplysninger, såsom dine debet- eller kreditkortoplysninger, der sendes mellem OrderYOYO App/Web og serveren, krypteres med SSL (Secure Socket Layer). Du anerkender imidlertid, at ingen overførsel af oplysninger via internettet er helt sikker, og at OrderYOYO ikke kan garantere dine datas sikkerhed, når disse sendes via OrderYOYO App/Web, og at disse sendes på din risiko. OrderYOYO er ikke ansvarlig for eventuelle krav som følge af misbrug af dit kredit- eller betalingskort, hvor et sådant misbrug er et resultat af, at du ikke har opbevaret dit kredit- eller betalingskort på sikker vis.
c) For varer, som ikke kan leveres i digitalt format, såsom mad og drikkevarer (“materielle varer”), vil tjenesten sikre levering af varerne til dig inden for rimelige branchetider, fra du betaler for sådanne materielle varer gennem tjenesten. Tjenesten kan underrette dig om en anslået tid for levering eller afhentning af dine materielle varer, men disse er kun estimater og bør ikke betragtes eller behandles som garantier.
d) Tjenesten vil overholde alle gældende love og regler i relation til din brug af tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, love og regler vedrørende fjernsalg, refundering og returnering, databeskyttelse og fødevaresikkerhed.

3) VARIGHED
a) Betingelserne i denne aftale gælder fra du påbegynder brug af tjenesten, og ophører, når du ophører med at gøre brug af tjenesten. b) Når du har indsendt og betalt for din bestilling af materielle varer, vil du være berettiget til at ændre eller annullere din ordre via OrderYOYO App/Web, indtil tjenesten har accepteret denne. Tjenesten må efter eget skøn afvise din ordre, hvis restauranten for eksempel ikke længere har varerne på lager, eller hvis restauranten er for travl til at kunne imødekomme din ordre. Når du indsender og betaler for en ordre, vil din bank eller kortudsteder reservere det betalte beløb. Hvis du annullerer en ordre, eller tjenesten afviser den, vil din bank eller kortudsteder frigive det betalte beløb tilbage til din konto (uden at overføre beløbet til OrderYOYO), omend du accepterer, at dette kan tage op til 7 dage.
c) Hvis du har en tvist med tjenesten, eller du mener, du er berettiget til en refundering, skal du i første omgang kontakte restaurantens personale, da dette i de fleste tilfælde vil resultere i en øjeblikkelig løsning af tvisten. Hvis du ikke er tilfreds med restaurantens løsning af tvisten, har du ret til at underrette OrderYOYO, senest 24 timer efter at du har placeret din ordre, ved at kontakte OrderYOYO via “kontakt” på OrderYOYOapp.com. OrderYOYO skal iværksætte kommercielt rimelige bestræbelser på at løse en sådan tvist.

4) IMMATERIELLE RETTIGHEDER
a) Du anerkender, at alle patenter, varemærker, tjenestemærker, designs, brugsmodeller, uregistrerede varemærker, forretnings- eller firmanavne (herunder internetdomænenavne og e- mailadresser), designs, ophavsret (herunder ophavsret i udsendelser, computersoftware og databaser), halvlederprodukters topografiske rettigheder, databaserettigheder og designrettigheder, opfindelser (herunder forbedringer af, eller tilføjelser til, opfindelser), opdagelser, knowhow og enhver anden/alle andre intellektuel(le) og industriel(le) ejendomsret og rettigheder af en lignende eller tilsvarende karakter (“immaterielle rettigheder”) på OrderYOYOapp.com (“hjemmesiden”), OrderYOYO App/Web og tjenesten, herunder OrderYOYOs brand, logo og udtryk, community-funktioner, underliggende software og teknologi samt al information, forbrugerdata og andet materiale, der genereres af hjemmesidens drift, OrderYOYO App/Web og tjenesten, tilhører OrderYOYO eller dets licensgivere, og at du ikke erhverver eller opnår krav på nogen rettigheder, adkomst til eller interesse i samme, ligesom ingen goodwill vil tilfalde dig i kraft af denne aftale.

5) ADGANG TIL TJENESTEN
a) OrderYOYO driver tjenesten ud fra et mål om at give dig konstant adgang. Du anerkender dog, at OrderYOYO ikke er forpligtet til at sikre, at tjenesten er kontinuerlig, og at OrderYOYO ikke vil være ansvarlig, hvis adgang til tjenesten afbrydes (midlertidigt eller ej) uden varsel.

b) OrderYOYO vil forsøge at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden og OrderYOYO App/Web er korrekte. Du anerkender dog, at OrderYOYO ikke er forpligtet til at opdatere materiale på hjemmesiden og OrderYOYO App/Web, eller sørge for, at dette er fejl- og virusfrit. OrderYOYO er ikke ansvarlig for at de priser og varebeskrivelser, der vises i OrderYOYO App/Web, er korrekte. c) Det antages, at du har indhentet tilladelse fra ejerne af mobiltelefonen eller den håndholdte enhed (enhed(er)), som kontrolleres, men ikke ejes af dig, til at downloade en kopi af OrderYOYO App/Web på enhederne. Du og de kan modtage opkrævning fra dine og deres tjenesteudbydere for internetadgang fra enhederne. Du accepterer ansvaret i overensstemmelse med denne aftale for brug af OrderYOYO eller med hensyn til en hvilken som helst enhed, uanset om den er ejet af dig.

d) Du er for egen regning eneansvarlig for at erhverve, installere, vedligeholde og opdatere alt tilslutningsudstyr, som måtte være nødvendigt for, at din enhed kan oprette forbindelse til, tilgå og bruge OrderYOYO App/Web som angivet i denne aftale.

6) ANSVAR
a) Parternes ansvar over for hinanden i tilfælde af død, personskade, bevidst urigtige oplysninger eller andet ansvar, som ikke kan fraskrives ved lov, begrænses ikke.
b) Med forbehold for punkt 6a. er OrderYOYO ikke ansvarlig over for dig, hverken kontraktligt, erstatningsretsligt, ifm. brud på lovbestemte pligter eller på anden vis, selv hvis det er forudsigeligt eller opstår under eller i forbindelse med tjenesten, OrderYOYO App/Web eller hjemmesiden for: tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter; tab af goodwill; indirekte eller ubetydelige tab eller tab eller beskadigelse af data.
c) Med forbehold for punkterne 6a. og b. ovenfor kan OrderYOYOs samlede ansvar over for dig ikke overstige 100 % af prisen på din bestilling.

7) DATABESKYTTELSE
a) OrderYOYO er forpligtet til at beskytte dit privatliv og din sikkerhed. Du kan læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores fortrolighedspolitik, som kan ses her.

8) DIVERSE
a) OrderYOYO forbeholder sig ret til at ændre denne aftale fra tid til anden ved at ændre vilkår og betingelser på OrderYOYO App/Web. Hvor denne aftale ændres, kan de nye vilkår for anvendelse blive vist på skærmen på OrderYOYO App/Web, og du kan være nødt til at læse og acceptere dem for at fortsætte din brug af tjenesten.
b) Hvis et hvilket som helst vilkår i denne aftale anses for at være helt eller delvist uden retskraft, skal det pågældende vilkår i nødvendigt omfang ikke anses for at udgøre en del af denne aftale, men håndhævelsen af den resterende del af et sådant vilkår og af den resterende del af denne aftale berøres ikke. De følgende punkter i denne aftale fortsætter efter opsigelsen af denne aftale: 1(d), 4 samt 8(c).
c) Undlader restauranten at håndhæve et vilkår i denne aftale, skal dette ikke betragtes som afkald på retten til, efterfølgende at håndhæve et sådant vilkår.
d) Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne. Ingen af parterne har forladt sig på mundtlig eller skriftlig gengivelse af den anden part vedrørende denne aftale.
e) Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lokal lovgivning for den relevante ordregivende OrderYOYO-enhed, og parterne underlægger sig den ikke-eksklusive kompetence hos domstolene hos den relevante ordregivende OrderYOYO enhed.

9) ACCEPT
a) Ved at afkrydse boksen “Jeg accepterer Vilkår for brug” og klikker på “FORTSÆT” tilkendegiver du, at du accepterer betingelserne i denne aftale uden ændringer. Din fortsatte brug af tjenesten udgør din accept af denne aftale.