Vilkår og betingelser

Definition af termer

Disse betingelser (herefter kaldet ”Betingelser”) gælder for benyttelse af tjenester leveret af OrderYOYO, som benyttes af Brugere (herefter kaldet ”Restauranten”) og dens adresse (herefter kaldet ”Lokation”).

1. Samarbejde
Når Kontrakten indgås, accepterer Restauranten den ugentlige kommissionsstruktur med ugentlig afregning, der betales per Lokation. Når en Restaurants Lokation ændrer niveau indenfor den aftalte kommissionsstruktur, omfatter det kun den pågældende Lokation. Ved underskrivelse af Kontrakten påkræves det Restauranten at give OrderYOYO medejerskab til Restaurantens Google My Business konto for at tjenesten kan være tilgængelig for Slutbrugeren. Håndhæves dette ikke kan Kontrakten opsiges i henhold til pkt. 14.
Kontrakten giver Restauranten en personlig, begrænset, ikke-eksklusiv, tidsbegrænset, og ikke-overdragelig ret til at benytte OrderYOYO’s software og online bestillingssystem (herefter benævnt ”Tjenesten”). OrderYOYO bevarer fuldt ejerskab og fuld kontrol uden nogen form for begrænsning.
Restauranten er eneansvarlig for den aktivitet, der sker via Restaurantens konto. Restauranten skal beskytte sine kontooplysninger, herunder, men ikke begrænset hertil, sit brugernavn og sit password. Restauranten må ikke udlåne eller på nogen anden måde give tredjepart adgang til at bruge Tjenesten.
Restauranten er forpligtet til at informere OrderYOYO om eventuelle ændringer i ledelse (ny ejer, ny bestyrer), kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail), kontooplysninger (bankkonto), restaurant set-up (menukort og priser, åbningstider, ekspeditionsgebyrer), tilbud, der kan forhindre OrderYOYO i at tilbyde kvalitetsservice til både Restauranten samt slutbrugeren.
Herudover og uanset om det modsatte måtte være anført heri, skal Restauranten skadesløsholde OrderYOYO for ethvert tab, omkostninger og gebyrer som OrderYOYO direkte eller indirekte pådrager sig grundet Restaurantens manglende skriftlige underretning af OrderYOYO om eventuelle ændringer i ledelse (ny ejer, ny manager), kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail), kontooplysninger (bankkonto), restaurantopsætning (menu og priser, åbningstider, transaktionsgebyrer, logo og navn) osv. med et rimelig skriftlig varsel på mindst 10 dage forinden sådanne ændringer træder i kraft.

2. Betalings- og transaktionsgebyrer
Fakturaer for Kontrakten udstedes ugentligt, baseret på Restaurantens omsætning genereret via OrderYOYO (inklusive kontanter, kortbetalinger og håndteringsgebyr) i løbet af den foregående uge.
Den aftalte betaling vil blive fratrukket Restaurantens omsætning før restomsætningen udbetales i henhold til pkt. 4.
Når en ordre er foretaget via et elektronisk betalingskort, skal Restauranten ved levering af ordren anmode Slutbrugeren om dokumentation for at sikre at betalingskortet tilhører Slutbrugeren, som blev benyttet til at gennemføre ordren, og kontrollere at det elektroniske betalingskort er i overensstemmelse med kvitteringsdata for ordren. Manglende kontrol af Slutbrugerens identitet kan resultere i, at den tilegnende bank af transaktionen tilbagefører posteringer fra OrderYOYO. Restauranten har bevisbyrden for, at Restauranten har kontrolleret identiteten af hver slutbruger tilstrækkeligt til at identificere Slutbrugeren, herunder at en tilbageføring ikke kunne være forhindret, såfremt Restauranten havde handlet anderledes. Uanset ovenstående gælder det, at når en elektronisk betalingskortsordre tilbageføres, uanset årsagen, herunder uden begrænsninger, fx på grund af, at Restauranten undlader at kontrollere identiteten af Slutbrugeren, skal Restaurant skadesløsholde OrderYOYO for 70 % af det omstridte beløb plus tilbageførelsesafgiften og andre omkostninger, uanset grunden til en sådan tilbageførsel. Beløbet vil blive trukket fra, og dermed modregnet i, Restaurantens omsætning før den resterende omsætning udbetales i henhold til pkt. 4.
Alle transaktioner bliver tillagt et håndteringsgebyr på kr. 1.40 excl. moms (1.75 inkl. moms) pr. transaktion. Håndteringsgebyret dækker OrderYOYO’s gennemsnitlige omkostninger forbundet med håndteringen af transaktionen. Beløbet afkræves Restaurantens kunder og opkræves pr. ordre.

3. Levering
Med henblik på at opfylde OrderYOYO’s mål om at bidrage til, at Restaurantens kunder (slutbrugerne) får markedets bedste service når de foretager bestillinger hos Restauranten tilbyder OrderYOYO at facilitere levering af Restaurantens ordre foretaget ved brug af OrderYOYO’s platformsløsning. Restauranten har dermed mulighed for, men ikke krav på, at benytte den leveringspartner som OrderYOYO konkret har indgået aftale med. Såfremt Restauranten måtte ønske at gøre brug af denne leveringsfacilitet og såfremt OrderYOYO godkender anmodningen herom, skal dette fremgå af Kontrakten. Det præciseres, at OrderYOYO alene agerer som formidler af kontakten mellem Restauranten og den af OrderYOYO valgte leveringspartner og samtlige forhold vedrørende levering til Restaurantens kunder, herunder men ikke begrænset til vilkår vedrørende betalings- og leveringforpligtelse, fastsættelse af vederlag, misligholdelse mv. er OrderYOYO uvedkommende. Enhver kommunikation, der relaterer sig til levering, skal ske direkte mellem Restauranten og leveringspartneren. OrderYOYO er i intet tilfælde erstatningsansvarlig eller ansvarlig i øvrigt for forhold, der relaterer sig til leveringspartnerens ydelse eller Restaurantens krav på levering og ethvert krav som Restauranten måtte have i anledning af leveringspartnerens ydelse skal rejses af Restauranten direkte over for leveringspartneren og er OrderYOYO uvedkommende. Afregning over for leveringspartneren foretages således, at OrderYOYO modtager den samlede betaling fra Restaurantens kunde (inklusive levering), jf. pkt. 2 og OrderYOYO fordeler herefter beløbet til henholdsvis Restauranten og leveringspartneren under hensyntagen til det mellem Restauranten og leveringspartnerens aftalte vederlag og i overensstemmelse med pkt. 4. Leveringspartnerens vederlag fastsættes udelukkende af Restauranten under hensyntagen til den afstand i kilometer, der er kørt i forbindelse med leveringen, eller enhver anden aftale indgået mellem Restauranten og leveringspartneren. OrderYOYO har ingen indflydelse på prisfastsættelsen og OrderYOYO opkræver intet vederlag i forbindelse med OrderYOYO’s leveringsfacilitet. Såfremt Restauranten ikke længere ønsker at gøre brug af den leveringspartner som OrderYOYO har faciliteret kontakten til, skal Restauranten meddele dette skriftligt til leveringspartneren med samtidig orientering til OrderYOYO. Restaurantens eventuelle ønske om ikke længere at gøre brug af leveringspartneren påvirker i øvrigt ikke bestemmelserne i Kontrakten og medfører ikke automatisk en opsigelse af Kontrakten.

4. Omsætning
Transaktioner der foretages via Tjenesten, udbetales automatisk og regelmæssigt. Restaurantens omsætning i en given kalenderuge overføres ugentligt hver onsdag i den efterfølgende kalenderuge. Overførselsminimum er på kr. 300. Hvis Restaurantens ugentlige omsætning er mindre end kr. 300, vil beløbet blive tilbageholdt og udbetalt når omsætningen for den pågældende Restaurant når kr. 300. Omsætningen overføres til det kontonummer, der er anført i Kontrakten. Restauranten skal omgående give skriftlig besked om enhver ændring af kontooplysninger og alle andre betalingsoplysningsdetaljer relateret til Restaurantens bank. I tilfælde af, at Restauranten underskriver Kontrakten på vegne af flere Lokationer, jf. pkt. 8 (forretningskæde/franchise), vil Restauranten, der har underskrevet Kontrakten modtage hele omsætningen for alle Lokationer på den i Kontrakten opgivne bankkonto, medmindre det særskilt aftales skriftligt mellem Parterne at omsætning helt eller delvist udbetales til af Restaurationen angivne bankkonti for de enkelte Lokationer og under forudsætning af, at Restauranten oplyser sådanne kontonumre og andre betalingsoplysninger relateret til Restaurantens og dennes Lokationers bank(er). Det forbliver Restaurantens eneansvar at sikre, at oplysninger vedrørende gældende bankkonto/-konti og alle andre betalingsoplysningsdetaljer er ajourført og korrekte, herunder at ændringer er skriftligt meddelt til OrderYOYO før gennemførelsen af sådanne ændringer og dermed med et rimeligt skriftligt varsel på mindst 10 dage før sådanne ændringer træder i kraft. Uanset hvad der måtte være angivet heri, skal Restauranten skadesløsholde OrderYOYO for ethvert tab, omkostninger og gebyrer som OrderYOYO direkte eller indirekte pådrages såfremt dette skyldes Restaurantens undladelse af at tilvejebringe de til enhver tid korrekte og ajourførte bankkontonumre og andre betalingsoplysningsdetaljer relateret til Restauranten og dennes Lokationer.

5. Markedsføring
OrderYOYO kan på vegne af Restauranten udføre markedsføring, ønsker Restauranten at blive frataget skal dette meddeles til OrderYOYO.
Restauranten er forpligtet til at fremme salget via OrderYOYO proaktivt og effektivt. Sådanne aktiviteter omfatter markedsføring og salgsfremmende metoder som foreslået af OrderYOYO for at øge salg via Tjenesten.
Det er de respektive parters ansvar at den pågældende markedsføring i enhver henseende er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Software
OrderYOYO påtager sig ingen forpligtelser til at foretage og/eller implementere forbedringer, udvikling og/eller vedligeholdelse af Tjenesten herunder af brugerapplikation og forretningsapplikation. Restauranten anerkender og accepterer, at det alene er Restaurantens ansvar at undersøge og vurdere indholdet af Tjenesten for at sikre, at Tjenesten (i) betjenes og fungerer på Restaurantens it-systemer, herunder Restaurantens hardware og software og (ii) kan tilgås og benyttes af Restauranten og Restaurantens slutbrugere på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for skader på Restaurantens it-systemer, forretning eller forretningsdrift.
Tjenesten er blevet udviklet til iOS- og Android-enheder og til den tilkøbte hjemmeside. Det er gratis at downloade bruger- og forretningsapplikationerne for potentielle slutbrugere i kontraktperioden.
OrderYOYO kan vælge, men er ikke forpligtet til, at stille opgraderinger, patches, rettelser eller lignende til rådighed. Restauranten er, efter meddelelse fra OrderYOYO pr. e-mail eller via hjemmesiden www.orderyoyo.com, forpligtet til at implementere og anvende sådanne opgraderinger, patches, rettelser eller lignende som OrderYOYO måtte vælge at stille til rådighed.

7. Hardware
OrderYOYO kan stille den nødvendige hardware i form af en ordreprinter til rådighed på lånebasis i en indkøringsperiode på 3 måneder at regne fra Kontraktens ikrafttrædelse.
Senest efter udløbet af indkøringsperioden på 3 måneder er Restauranten forpligtet til at købe den ordreprinter, som OrderYOYO har stillet til rådighed. Medmindre andet aftales, vil betalingen modregnes i Restaurantens omsætning på det tidligste af følgende tidspunkter; 1) efter 3 måneder at regne fra Kontraktens ikrafttrædelse eller 2) når Restauranten når abonnements niveau 2.
Hvis ordreprinteren er eller bliver defekt eller mangelfuld i udlånsperioden på tre måneder, vil den blive udskiftet af OrderYOYO, hvis det under fejlfinding konstateres, at årsagen til defekten eller det mangelfulde forhold ikke skyldes Restauranten. Hvis ordreprinteren, forinden Restauranten har betalt for ordreprinteren, forsvinder, beskadiges eller bliver defekt som følge af Restaurantens forhold, hæfter Restauranten herfor.
Ejendomsforbehold: Uanset det foranstående forbliver ejendomsretten til den ordreprinter, som OrderYOYO har stillet til rådighed for Restauranten indtil endelig og fuld betaling for printeren har fundet sted. Dette gælder også i perioden efter indkøringsperioden på tre måneder og uanset årsagen til, at betaling for ordreprinteren ikke er sket. Den specifikke ordreprinter kan til enhver tid identificeres via ordreprinterens unikke IMEI ID-nummer eller Serie nummer. Der tages således gyldigt ejendomsforbehold i den leverende ordreprinter, indtil endelig betaling for ordreprinteren har fundet sted.

8. Forretningskæde/Franchise
I tilfælde af, at Restauranten har flere Lokationer har Restauranten pligt til at tilvejebringe oplysningerne om hver enkelt Lokation til OrderYOYO. Dette inkluderer: Information om Restauranten, menu og særlige tilbud samt omsætning per Lokation. Digital vedhæftning vil blive leveret af salgsrepræsentanten. Restauranten er endvidere forpligtet til at betale den aftalte kommissionsstruktur for hver enkelt Lokation.

9. Opsigelse
Kontrakten er gyldig og træder i kraft pr. den dato, den er underskrevet af Parterne. Kontrakten er bindende de første 12 måneder og kan ikke opsiges i denne periode. Efter de første 12 måneder kan parterne til enhver tid opsige Kontrakten med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned. OrderYOYO vil efter opsigelsesvarslets udløb afbryde Restaurantens adgang til Tjenesten. OrderYOYO vil ved afbrydelse af adgang til Tjenesten slette samtlige personlige kundedata jf. punkt 11 om immaterielle rettigheder, medmindre OrderYOYO fortsat behandler disse til OrderYOYOs egne formål. Domæner og SoMe konti oprettet af OrderYOYO opsiges af OrderYOYO, og skal herefter købes på ny af Restauranten ved opsigelse af samarbejdet direkte hos de enkelte udbydere.

10. Ansvar for erstatning
OrderYOYO påtager sig intet ansvar for rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.v. af den information, oplysninger, materiale, data og/eller services som Restauranten stiller til rådighed ved anvendelse af Tjenesten. Restauranten skal skadesløsholde OrderYOYO for ethvert krav rejst af tredjemand vedrørende enhver oplysning, materiale, data og/eller tjeneste, som stilles til rådighed ved hjælp af Tjenesten og krænker tredjemands rettigheder og/eller ikke er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og/eller har forårsaget skader og/eller omkostninger over for tredjemand.
OrderYOYO fraskriver sig ansvaret for enhver hændelig, indirekte og/eller følgeskader, herunder tabt fortjeneste, tab af data eller tab af goodwill som følge af eller i forbindelse med Kontrakten og/eller fra brugen af eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller indhold heri, uanset om tabet er baseret på garanti, kontrakt, forsømmelighed, produktansvar eller anden juridisk teori, og uanset om OrderYOYO er blevet informeret om muligheden for en sådan skade, også selvom et mitigerende tiltag beskrevet heri har mislykkedes med at forhindre tabet. Det samme gør sig også gældende i tilfælde af, at Tjenesten er utilgængelig for Restauranten, Slutbrugeren eller tredjepart.
Herudover og uanset om det modsatte måtte være angivet heri, er OrderYOYO udelukkende ansvarlig for OrderYOYOs egen Tjeneste, og OrderYOYO kan derfor under ingen omstændigheder blive ansvarlig for mangler, forsinkelser, manglende opfyldelse af sine forpligtelser eller for noget andet forhold i det omfang sådanne er helt eller delvis forårsaget fx af (i) Restaurantens uagtsomhed eller misligholdelse af sine forpligtelser; (ii) enhver sag angående Restaurantens kontrahenter eller andre tredjeparter relateret til Restauranten; (iii) sager vedrørende slutbrugeren, herunder uden begrænsning enhver af slutbrugerens manglende afhentning, og/eller betaling for gennemførte ordrer og/eller (iv) sådanne tilfældige hændelser, for hvilke OrderYOYO ikke bærer risikoen. Restauranten har bevisbyrden for, at en påstand ikke helt eller delvist er baseret på et eller flere af de ovennævnte situationer.
OrderYOYO’s erstatningsansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til et samlet beløb svarende til den samlede abonnementspris betalt af Restauranten i det kalenderår, hvor et erstatningskrav opstår, og omfatter alle erstatningskrav, som opstår i det pågældende kalenderår.
Restauranten er ansvarlig for enhver anvendelse af Tjenesten, herunder men ikke begrænset til, Restaurantens brug af Tjenesten overfor tredjemand. Restauranten er ansvarlig for at tilsikre, at enhver lovgivning er overholdt ved anvendelsen af Tjenesten, også i tilfælde hvor Restauranten anvender Tjenesten uden for sit eget hjemland.
Såfremt Restauranten ikke overholder Kontraktens vilkår og betingelser, er Restauranten forpligtet til fuldt ud at skadesløsholde OrderYOYO for ethvert krav, der måtte blive rejst overfor OrderYOYO, som følge heraf.

11. Immaterielle rettigheder
Restauranten bekræfter at have enten det fulde ejerskab eller den nødvendige licens til samtlige immaterielle rettigheder, som Restauranten anvender, herunder til Restaurantens navn, logo og menu (herefter refereret til som “Restaurantens IPR”).
Restauranten giver hermed OrderYOYO en licens til at anvende Restaurantens IPR med henblik på at udføre Tjenesten nævnt i Kontrakten i hele Kontraktens varighed.
Restauranten skal skadesløsholde OrderYOYO fuldt ud for ethvert krav fra tredjemand vedrørende mulig krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder opstået som følge af OrderYOYOs anvendelse af Restaurantens IPR.
OrderYOYO har og bevarer det fulde ejerskab over samtlige rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til Tjenesten, til de nyskabelser og udviklinger, der gøres via Tjenesten, og til de oplysninger, der indeholdes og/eller fremvises i Tjenesten, herunder også eksempelvis kunde- og slutbrugeroplysninger og -data samt OrderYOYOs videreudvikling(er) eller bearbejdning(er) af Restaurantens IPR (samlet “OrderYOYOs IPR”).

12. Force majeure
En Part er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse (bortset fra manglende betaling af ethvert skyldigt beløb) som skyldes årsager uden for Partens rimelige kontrol, fx. svigt eller sammenbrud af telenet og linjer, forskrifter udstedt af offentlige myndigheder, lockouts, strejker, brud på infrastrukturer, naturkatastrofer, pandemier, terrorhandlinger, brande, oversvømmelser, storme, brandstorme, sabotage, hærværk, skader forårsaget af computervirus, hacking, krig, borgerkrig, oprør, atomkatastrofe osv. Så længe en force majeure-situation varer ved er den Part, som er berørt af force majeure-situationen fritaget fra opfyldelse af denne aftale.

13. Overholdelse af lovgivning
Uanset angivelse af det modsatte heri, forbliver det Restaurantens eneansvar at sikre dennes overholdelse af al gældende lovgivning og alle bestemmelser relateret til dennes forretning og faciliteter og leveringen af sine tjenester til tredjemand, såsom slutbrugere. Restauranten er forpligtet til at foretage enhver nødvendig handling for at sikre, at Restaurant til enhver tid overholder alt gældende lovgivning og alle regler.

14. Misligholdelse
En Part er berettiget til at ophæve Kontrakten uden varsel, hvis den anden Part misligholder Kontrakten væsentligt.
Ophævelse af Kontrakten kan dog først ske 10 dage efter, den ikke-misligholdende Part har afgivet skriftligt påkrav til den misligholdende Part om, at den væsentlige misligholdelse skal bringes til ophør, og forudsat at den væsentlige misligholdelse ikke indenfor nævnte frist effektivt er bragt til ophør.
En Part, der er blevet erklæret konkurs eller iværksætter likvidation eller rekonstruktion, vil blive betragtet som værende i væsentlig misligholdelse af Kontrakten.

15. Revidering
OrderYOYO forbeholder sig ret til at ændre Kontrakten, herunder alle tilhørende bilag, til enhver tid. Der gives besked om ændringer via e-mail og OrderYOYOs hjemmeside (www.orderyoyo.com) mindst 30 dage forinden ændringen træder i kraft.
Såfremt Restauranten ikke kan acceptere den af OrderYOYO varslede ændring er Restaurantens eneste beføjelse at opsige denne Kontrakt med en måneds varsel.

16. Fortrolighed
Manualer, vejledninger, tekniske oplysninger, knowhow, metoder og relaterede oplysninger om OrderYOYO, der er blevet udviklet og ejes af OrderYOYO, samt andre fortrolige oplysninger, som Restauranten måtte modtage under samarbejdet må ikke videregives eller benyttes af Restauranten eller dennes medarbejdere til andet brug end anført i kontrakten.
Denne kontraktlige forpligtelse vil fortsat være gældende i en periode på to år, efter at Kontrakten er ophørt og uanset årsagen til Kontraktens ophør.

17. Personoplysninger
Dataansvar
Parterne er enige om, at de hver især optræder som selvstændigt dataansvarlig for så vidt angår parternes respektive behandling af personoplysninger om kunderne (slutbrugerne) til egne formål. Dette indebærer, at når hver part agerer som dataansvarlig i relation til behandling af personoplysninger om slutbrugerne, skal hver part overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder navnlig databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, samt implementere passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af de personoplysninger, som behandles.
OrderYOYO er dataansvarlig for de personoplysninger, som slutbrugerne giver til OrderYOYO i forbindelse med oprettelse af brugerprofil og/eller afgivelse af yderligere personoplysninger til OrderYOYO i forbindelse med bestilling af ordrer via Tjenesten.
OrderYOYO videregiver i forbindelse med Restaurantens brug af Tjenesten slutbrugernes navn, kontaktoplysninger og ordreoplysninger til Restauranten, og Restauranten må udelukkende anvende disse personoplysninger med henblik på følgende:
• forberedelse af den konkrete ordre og kommunikation med slutbrugeren herom,
• udsendelse af servicebeskeder vedrørende levering af ordren, og
• udsendelse af markedsføringsmateriale som aftalt med OrderYOYO.

Databehandler
Når OrderYOYO har videregivet personoplysninger om slutbrugerne til Restauranten, udsender OrderYOYO servicebeskeder vedrørende levering af ordren samt generel markedsføring på vegne af Restauranten og i Restaurantens navn. OrderYOYO’s behandling af personoplysninger på vegne af Restauranten ved kommunikation med slutbrugerne i Restaurantens navn skal ske i overensstemmelse med den mellem parterne indgåede databehandleraftale (se Appendix 1). Parterne er enige om, at OrderYOYO alene agerer som databehandler i forbindelse med udsendelsen af den konkrete kommunikation, som sker på vegne af Restauranten.
OrderYOYO kan desuden optræde som databehandler i det omfang, at OrderYOYO hoster Restaurantens hjemmeside og/eller applikation, og der på eller ved brug af hjemmesiden/applikationen behandles personoplysninger, som Restauranten er dataansvarlig for.

18. Diverse vilkår
OrderYOYO er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelse til tredjemand.
Kontrakten er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af eller vedrører Kontrakten, herunder Kontraktens fortolkning og gennemførelse, afgøres ved de almindelige danske domstole.

 

BESKYTTELSE AF PRIVATLIV – DK

Beskyttelsen af dit privatliv er altafgørende. Denne fortrolighedspolitik opsummerer beskyttelsen og anvendelsen af alle personoplysninger du kan give til os, når du bruger vores mobile bestillings-applikation eller vores bestillings-hjemmeside (herefter fællesbenævnt ”Tjenesten”). EU’s generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”) giver endvidere større gennemskuelighed og kontrol i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.
Denne fortrolighedspolitik gælder for din brug af Tjenesten uanset kontekst, hvad enten dette sker via digitale mobilløsninger – herunder (men ikke begrænset til) mobil, tablet eller andet udstyr/teknologi (”Enheder”).
HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONOPLYSNINGER
OrderYOYO ApS (“OrderYOYO”) er dataansvarlig for dine personoplysninger (herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, ordreoplysninger, betalingsoplysninger og andre data, som kan identificere dig – samlet defineret som “Personoplysninger”), som du giver i forbindelse med køb af varer (som defineret i “Vilkår og betingelser”) gennem Tjenesten. I det følgende er udtrykkene ”vi”, ”os” eller ”vores” tiltænkt som referencer til OrderYOYO.
Vores oplysninger og kontaktoplysninger findes på vores hjemmeside og/eller via Tjenesten samt under afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI
Vi behandler personoplysninger – som beskrevet i denne fortrolighedspolitik – til en række forskellige formål, som er nærmere beskrevet under afsnittet “Hvordan og hvorfor vi bruger dine personoplysninger” nedenfor. Vi behandler følgende kategorier og typer af oplysninger:
Oplysningskategori Specifik oplysningstype
Kontaktinformation Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
Transaktionsoplysninger Ordredata (herunder også evt. kommentarer til bestillingen), købshistorik, betalingsoplysninger, betalingskortoplysninger

Markedsføring Samtykke til markedsføringsformål, enhedspoletter
Cookies Du kan finde en omfattende liste i Cookie-politikken (som findes under afsnittet “Cookiepolitik” nedenfor)

HVORDAN OG HVORFOR VI BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER
Herunder er et overblik over formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger i forskellige situationer:
• Håndtering af ordrer: Oprettelse af konto med henblik på at kunne administrere ordrer og genfinde information ved kommende bestillinger, samt registrering af og gennemførsel af betaling for din ordre, som vi deler med den enkelte restaurant. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opkræve betaling for vores ydelse, samt lade restauranten vide, hvilken bestilling, der skal klargøres og leveres.

• Kontrol og fejlretning af Tjenesten. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne rette fejl på samt forbedre Tjenesten, herunder gøre den mere brugervenlig.

• Besvarelse/håndtering af henvendelser (support eller tekniske forespørgsler mv.). Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne yde relevant kundeservice og/eller teknisk support.

• Udsendelse af elektronisk markedsføring. Retsgrundlaget for behandlingen er markedsføringslovens § 10, idet vi kun udsender elektronisk markedsføring, hvis du har givet samtykke hertil.

• Anvendelse af cookies. I forbindelse med vores anvendelse af cookies, kan der ske behandling af dine personoplysninger, fx oplysninger om din IP-adresse. Retsgrundlaget for vores behandlingen er for cookies til funktions- og analyseformål: GDPR § 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne udarbejde statistik over brugernes anvendelse af Tjenesten samt optimere brugeroplevelsen, og for cookies til markedsføringsformål: GDPR artikel 6, stk. 1, litra a, idet behandlingen sker på grundlag af det samtykke, du evt. har givet.

Vi kan anonymisere dine personoplysninger ved at ekskludere information, der knytter oplysningerne til dig. Vores brug af anonymiserede oplysninger er ikke underlagt denne fortrolighedspolitik, idet oplysningerne ikke længere kan bruges til at identificere dig.

FRAMELDELSE (TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE)
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyheder eller tilbud, kan du trække dit samtykke tilbage ved at administrere dine præferencer for markedsføringskommunikation via e-mail og SMS. Det kan du gøre ved at gå til “Min profil”-siden. Alternativt kan du fravælge denne kommunikation ved hjælp af funktionen for afmelding i selve markedsføringsmaterialet (eksempelvis ved at klikke på linket for afmelding i bunden af en nyheds-e-mail, eller ved at sende en SMS i henhold til vores instruktioner).
For at styre push-beskeder skal du gå til din telefon eller tablets side for indstillinger og ændre indstillingerne for push-beskeder. Hvis du slår push-beskeder fra, vil du ikke længere modtage opdateringer om dine ordrer via push.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi lagrer dine personoplysninger så længe, du har en konto hos os, eller så længe, det kræves, for at kunne levere Tjenesten til dig. Vi vil også lagre og anvende dine personoplysninger som nødvendigt i henhold til overholdelsen af vores lovmæssige forpligtelser eller håndhævelsen af vores aftaler.
Formål Opbevaring
Håndtering af ordrer Kontaktoplysninger og købshistorik anonymiseres 18 måneder efter sidste brug af kontoen eller seneste bestilling, og som følge deraf vil disse herefter ikke falde ind under betegnelsen ‘Personoplysninger’.

Besvarelse af henvendelser Oplysninger relateret til konkrete henvendelser, opbevares i [12] måneder efter den seneste henvendelse er afsluttet/færdigbehandlet.

Elektronisk markedsføring Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger til brug for markedsføring i [2] år efter vores seneste udsendelse af markedsføring (medmindre du har trukket dit samtykke tilbage forinden).

Cookies Du kan se opbevaringsfrister for de enkelte cookies i vores oversigt over cookies her.

DU KONTROLLERER DINE OPLYSNINGER
Du har særlige rettigheder, som hjælper dig med kontrollere dine personoplysninger, og vi ønsker at gøre det nemt for dig at udøve disse rettigheder:
Ret til indsigt
Hvis du spørger os, vil vi bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, og såfremt vi gør dette, vil vi give dig en kopi af disse.
Ret til berigtigelse Hvis dine personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at bede om, at vi korrigerer eller fuldender dem.
Ret til sletning samt ret til begrænsning af behandling Under visse omstændigheder kan du bede os om at slette oplysningerne eller begrænse brugen af disse.
Ret til dataportabilitet Du har ret til at få de personoplysninger, vi behandler om dig, udleveret i et struktureret, alment brugt og maskinlæsbart format samt at anvende dette andetsteds.
Ret til indsigelse samt tilbagetrækning af samtykke Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder behandling til direkte markedsføring. Se det foregående afsnit for flere detaljer om, hvordan du kan fravælge markedsføring.
Klageret Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Læs mere herom på www.datatilsynet.dk

Skriv venligst en mail til privacy@orderyoyo.com, hvis du ønsker at udøve nogen af de rettigheder der er nævnt ovenfor. Hvis du kontakter os, bedes du forklare den ønskede handling. Vær opmærksom på, at du kan opdatere dine oplysninger samt slette din konto permanent via din profil.
For at beskytte dine oplysninger skal vi bede dig bekræfte din identitet. Det vil derfor være praktisk, hvis du kontakter os via en e-mailadresse, der er knyttet til din profil konto, og/eller inkluderer en henvisning til et ordrenummer.
HVIS DIN ANMODNING SKYLDES, AT DU ER UTILFREDS MED VORES TJENESTE, SÆTTER VI PRIS PÅ, HVIS DU VIL UDDYBE BAGGRUNDEN FOR, AT DU HAR FREMSAT DIN ANMODNING. DREJER DIN ANMODNING SIG OM INDSIGT, VIL VI SÆTTE PRIS PÅ, AT DU UDDYBER, HVORDAN DU ØNSKER OPLYSNINGERNE UDLEVERET, SÅ VI KAN IMØDEKOMME DIN ANMODNING PÅ DEN MEST HENSIGTSMÆSSIGE MÅDE. BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger til fastholdelse af et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til de risici, behandlingen af data indebærer – især i form af hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, ubeføjet videregivelse af eller adgang til transmitterede personoplysninger, der er opbevaret eller på anden måde behandlet – under hensyntagen til vores aktuelle tekniske formåen, udgifterne til gennemførelsen og arten af samt omfanget, konteksten og formålet for behandlingen såvel som risikoen for varierende sandsynlighed for/omfang af individers rettigheder og friheder. Adgang til personoplysninger er begrænset til autoriseret personale, der har en legitimt forretningsmæssigt formål i forbindelse med adgangen til dine personoplysninger. I tilfælde af et brud på datasikkerheden forpligter vi os til at håndtere dette på en hensigtsmæssig og rettidig måde.

COOKIEPOLITIK
HVORFOR BRUGER VI COOKIES?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller mobilenhed, og hentes derfra ved efterfølgende besøg. OrderYOYO bruger cookies til at forbedre og lette dit besøg. Vi bruger ikke cookies til at gemme personoplysninger. Du kan indstille din enhed til at acceptere eller afvise sporingsfunktioner via indstillingerne på denne. Bemærk dog, at hvis du gør dette, vil du muligvis ikke kunne bruge visse dele af Tjenesten.
Der findes to forskellige typer cookies: Permanente og midlertidige (sessionsbegrænsede cookies). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer eller mobil i en periode på højst 12 måneder. Sessionsbegrænsede cookies er midlertidige og forsvinder, når du lukker sessionen i browseren.
Vi bruger tredjepartscookies til indsamling af statistik i samlet form ved hjælp af analyseværktøjer såsom Google Analytics. Både permanente og midlertidige cookies (sessionsbegrænsede) anvendes.
Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, har du mulighed for at fjerne denne funktion. Vi anbefaler, at du bruger følgende vejledninger til, hvordan du fjerner cookies i de forskellige browsere:
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Internet Explorer
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Mac OS
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Google Chrome
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Microsoft Edge
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Mozilla Firefox
• Vejledning til fjernelse af cookies fra Ipad, Iphone, Ipod touch
Hvis du ønsker yderligere vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og slette de cookies, som ligger på din harddisk, kan du følge dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering/
Hvilke typer af cookies burger vi? Læs mere.
DELING AF PERSONOPLYSNINGER (MODTAGERE)
I forbindelse med leveringen af Tjenesten til dig, kan vi overlade dine personoplysninger til vores databehandlere (leverandører af system, hosting, markedsføringsaktiviteter mv.).
Derudover kan vi videregive dine personoplysninger til vores eksterne samarbejdspartnere (fx transport-/kurerfirmaer, som skal levere de bestilte varer).

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER
I forbindelse med overladelsen af oplysninger til vores databehandlere, kan vi overføre dine personoplysninger til USA. Overførselsgrundlaget er EU-US Privacy Shield, idet der er truffet afgørelse om, at modtagerne i USA har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
SÅDAN KAN DU KONTAKTE OS
Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler til denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os ved at skrive til os på følgende adresse:
OrderYOYO ApS
Masnedøgade 26
2100 København Ø
Danmark
via e-mail på: privacy@orderyoyo.com

Læs vores databehandleraftale her
Data_Processing_Agreement_May2020_FINAL