Definition af termer

Disse betingelser (herefter kaldet ”Betingelser”) gælder for benyttelse af tjenester leveret af OrderYOYO, som benyttes af Brugere (herefter kaldet ”Restauranten”) og dens adresse (herefter kaldet ”Lokation”).

 

 1. Abonnement

Når Kontrakten indgås, accepterer Restauranten det månedlige abonnement, der betales per Lokation. Restauranten påbegynder abonnementet på NIVEAU 1, som således betales for alle Lokationer. Når en Restaurants Lokation ændrer abonnementsniveau, omfatter det kun den pågældende Lokation. Ved underskrivelse af Kontrakten påkræves det Restauranten at give OrderYOYO medejerskab til Restaurantens Google My Business konto for at tjenesten kan være tilgængelig for Slutbrugeren. Håndhæves dette ikke kan Kontrakten opsiges i henhold til pkt. 14.

 

Kontrakten giver Restauranten en personlig, begrænset, ikke-eksklusiv, tidsbegrænset, og ikke-overdragelig ret til at benytte OrderYOYO’s software og online bestillingssystem (herefter benævnt ”Tjenesten”). OrderYOYO bevarer fuldt ejerskab og fuld kontrol uden nogen form for begrænsning.

Restauranten er eneansvarlig for den aktivitet, der sker via Restaurantens konto. Restauranten skal beskytte sine kontooplysninger, herunder, men ikke begrænset hertil, sit brugernavn og sit password. Restauranten må ikke udlåne eller på nogen anden måde give tredjepart adgang til at bruge Tjenesten.

Restauranten er forpligtet til at informere OrderYOYO om eventuelle ændringer i ledelse (ny ejer, ny bestyrer), kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail), kontooplysninger (bankkonto), restaurant set-up (menukort og priser, åbningstider, ekspeditionsgebyrer), tilbud, der kan forhindre OrderYOYO i at tilbyde kvalitetsservice til både Restauranten samt slutbrugeren.

Herudover og uanset om det modsatte måtte være anført heri, skal Restauranten skadesløsholde OrderYOYO for ethvert tab, omkostninger og gebyrer som OrderYOYO direkte eller indirekte pådrager sig grundet Restaurantens manglende skriftlige underretning af OrderYOYO om eventuelle ændringer i ledelse (ny ejer, ny manager), kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail), kontooplysninger (bankkonto), restaurantopsætning (menu og priser, åbningstider, transaktionsgebyrer, logo og navn) osv. med et rimelig skriftlig varsel på mindst 10 dage forinden sådanne ændringer træder i kraft.

 

 1. Betalings- og transaktionsgebyrer

Fakturaer for det relevante abonnement udstedes ugentligt, baseret på Restaurantens omsætning genereret via OrderYOYO (inklusive kontanter og kortbetalinger) i løbet af den foregående uge.

Den aftalte betaling vil blive fratrukket Restaurantens omsætning før restomsætningen udbetales i henhold til pkt. 4.

Når en ordre er foretaget via et elektronisk betalingskort, skal Restauranten ved levering af ordren anmode Slutbrugeren om dokumentation for at sikre at betalingskortet tilhører Slutbrugeren, som blev benyttet til at gennemføre ordren, og kontrollere at det elektroniske betalingskort er i overensstemmelse med kvitteringsdata for ordren. Manglende kontrol af Slutbrugerens identitet kan resultere i, at den tilegnende bank af transaktionen tilbagefører posteringer fra OrderYOYO. Restauranten har bevisbyrden for, at Restauranten har kontrolleret identiteten af hver slutbruger ordentligt, herunder at en tilbageføring ikke kunne være forhindret, såfremt Restauranten havde handlet anderledes. Uanset ovenstående gælder det, at når en elektronisk betalingskortsordre tilbageføres, uanset årsagen, herunder uden begrænsninger, fx på grund af, at Restauranten undlader at kontrollere identiteten af slutbrugeren, skal Restaurant skadesløsholde OrderYOYO for 70 % af det omstridte beløb plus tilbageførelsesafgiften og andre omkostninger, uanset grunden til en sådan tilbageførsel. Beløbet vil blive trukket fra, og dermed modregnet i, Restaurantens omsætning før den resterende omsætning udbetales i henhold til pkt. 4.

Alle transaktioner bliver tillagt et håndteringsgebyr på kr. 1.40 excl. moms (1.75 inkl. moms) pr. transaktion. Håndteringsgebyret dækker OrderYOYOs gennemsnitlige omkostninger forbundet med håndteringen af transaktionen. Beløbet afkræves Restaurantens kunder og opkræves pr. ordre.

 

 1. Levering

Med henblik på at opfylde OrderYOYO’s mål om at bidrage til, at Restaurantens kunder (slutbrugerne) får markedets bedste service når de foretager bestillinger hos Restauranten tilbyder OrderYOYO at facilitere levering af Restaurantens ordre foretaget ved brug af OrderYOYO’s platformsløsning. Restauranten har dermed mulighed for, men ikke krav på, at benytte den leveringspartner som OrderYOYO konkret har indgået aftale med. Såfremt Restauranten måtte ønske at gøre brug af denne leveringsfacilitet og såfremt OrderYOYO godkender anmodningen herom, skal dette fremgå af Kontrakten. Det præciseres, at OrderYOYO alene agerer som formidler af kontakten mellem Restauranten og den af OrderYOYO valgte leveringspartner og samtlige forhold vedrørende levering til Restaurantens kunder, herunder men ikke begrænset til vilkår vedrørende betalings- og leveringforpligtelse, fastsættelse af vederlag, misligholdelse mv. er OrderYOYO uvedkommende. Enhver kommunikation, der relaterer sig til levering skal ske direkte mellem Restauranten og leveringspartneren. OrderYOYO er i intet tilfælde erstatningsansvarlig eller ansvarlig i øvrigt for forhold, der relaterer sig til leveringspartnerens ydelse eller Restaurantens krav på levering og ethvert krav som Restauranten måtte have i anledning af leveringspartnerens ydelse skal rejses af Restauranten direkte over for leveringspartneren og er OrderYOYO uvedkommende. Afregning over for leveringspartneren foretages således, at OrderYOYO modtager den samlede betaling fra Restaurantens kunde (inklusive levering), jf. pkt. 2 og OrderYOYO fordeler herefter beløbet til henholdsvis Restauranten og leveringspartneren under hensyntagen til det mellem Restauranten og leveringspartnerens aftalte vederlag og i overensstemmelse med pkt. 4. Leveringspartnerens vederlag fastsættes udelukkende af Restauranten under hensyntagen til den afstand i kilometer, der er kørt i forbindelse med leveringen, eller enhver anden aftale indgået mellem Restauranten og leveringspartneren. OrderYOYO har ingen indflydelse på prisfastsættelsen og OrderYOYO opkræver intet vederlag i forbindelse med OrderYOYO’s leveringsfacilitet. Såfremt Restauranten ikke længere ønsker at gøre brug af den leveringspartner som OrderYOYO har faciliteret kontakten til, skal Restauranten meddele dette skriftligt til leveringspartneren med samtidig orientering til OrderYOYO. Restaurantens eventuelle ønske om ikke længere at gøre brug af leveringspartneren påvirker i øvrigt ikke bestemmelserne i Kontrakten og medfører ikke automatisk en opsigelse af Kontrakten.

 

 1. Omsætning

Transaktioner der foretages via Tjenesten, udbetales automatisk og regelmæssigt. Restaurantens omsætning i en given kalenderuge overføres ugentligt hver onsdag i den efterfølgende kalenderuge. Overførselsminimum er på 300kr. Hvis restaurantens ugentlige omsætning er mindre end 300 kr., vil beløbet blive tilbageholdt og udbetalt når omsætningen for den pågældende restaurant når 300 kr. Omsætningen overføres til det kontonummer, der er anført i Kontrakten. Restauranten skal omgående give skriftlig besked om enhver ændring af kontooplysninger og alle andre betalingsoplysningsdetaljer relateret til Restaurantens bank. I tilfælde af, at Restauranten underskriver Kontrakten på vegne af flere Lokationer, jf. pkt. 8 (forretningskæde/franchise), vil Restauranten, der har underskrevet Kontrakten modtage hele omsætningen for alle Lokationer på den i Kontrakten opgivne bankkonto, medmindre det særskilt aftales skriftligt mellem Parterne at omsætning helt eller delvist udbetales til af Restaurationen angivne bankkonti for de enkelte Lokationer og under forudsætning af, at Restauranten oplyser sådanne kontonumre og andre betalingsoplysninger relateret til Restaurantens og dennes Lokationers bank(er). Det forbliver Restaurantens eneansvar at sikre, at oplysninger vedrørende gældende bankkonto/-konti og alle andre betalingsoplysningsdetaljer er ajourført og korrekte, herunder at ændringer er skriftligt meddelt til OrderYOYO før gennemførelsen af sådanne ændringer og dermed med et rimeligt skriftligt varsel på mindst 10 dage før sådanne ændringer træder i kraft. Uanset hvad der måtte være angivet heri, skal Restauranten skadesløsholde OrderYOYO for ethvert tab, omkostninger og gebyrer som OrderYOYO direkte eller indirekte pådrages såfremt dette skyldes Restaurantens undladelse af at tilvejebringe de til enhver tid korrekte og ajourførte bankkontonumre og andre betalingsoplysningsdetaljer relateret til Restauranten og dennes Lokationer.

 

 1. Markedsføring

OrderYOYO er ikke forpligtet til at udføre nogen markedsføring, men kan gøre det, hvis Restauranten ønsker det. Restauranten er forpligtet til at fremme salget via OrderYOYO proaktivt og effektivt. Sådanne aktiviteter omfatter markedsføring og salgsfremmende metoder som foreslået af OrderYOYO for at øge salg via Tjenesten, herunder eksempelvis følgende*:

–                    20% rabat på hele menuen for de første 3 ordre/kunder.

–                    20% rabat på hele menuen for alle eksisterende kunder der ikke har bestilt i over 30 dage.

Uanset det ovenfor anførte, er det alene Restaurantens ansvar at sikre, at Restaurantens markedsføring, herunder ved anvendelse af materialer tilvejebragt af OrderYOYO, i enhver henseende er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

 1. Software

OrderYOYO påtager sig ingen forpligtelser til at foretage og/eller implementere forbedringer, udvikling og/eller vedligeholdelse af Tjenesten herunder af brugerapplikation og forretningsapplikation. Restauranten anerkender og accepterer, at det alene     er Restaurantens ansvar at undersøge og vurdere indholdet af Tjenesten for at sikre, at Tjenesten (i) betjenes og fungerer på Restaurantens it-systemer, herunder Restaurantens hardware og software og (ii) kan tilgås og benyttes af Restauranten og Restaurantens slutbrugere på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for skader på Restaurantens it-systemer, forretning eller forretningsdrift.

Tjenesten er blevet udviklet til iOS- og Android-enheder og til hjemmesiden www.orderyoyo.dk. Det er gratis at downloade bruger- og forretningsapplikationerne for potentielle slutbrugere hvis Restauranten har tegnet og betaler abonnement.

OrderYOYO kan vælge men er ikke forpligtet til at stille opgraderinger, patches, rettelser eller lignende til rådighed. Restauranten er, efter meddelelse fra OrderYOYO pr. e-mail eller via hjemmesiden www.orderyoyo.com, forpligtet til at implementere og anvende sådanne opgraderinger, patches, rettelser eller lignende som OrderYOYO måtte vælge at stille til rådighed.

 

 1. Hardware

OrderYOYO kan stille den nødvendige hardware i form af en ordreprinter til rådighed på lånebasis i en indkøringsperiode på 3 måneder at regne fra Kontraktens ikrafttrædelse.

Senest efter udløbet af indkøringsperioden på 3 måneder er Restauranten forpligtet til at købe den ordreprinter, som OrderYOYO har stillet til rådighed. Medmindre andet aftales, vil betalingen modregnes i Restaurantens omsætning på det tidligste af følgende tidspunkter; 1) efter 3 måneder at regne fra Kontraktens ikrafttrædelse eller 2) når Restauranten når abonnements niveau 2.

Hvis ordreprinteren er eller bliver defekt eller mangelfuld i udlånsperioden på tre måneder, vil den blive udskiftet af OrderYOYO, hvis det under fejlfinding konstateres, at årsagen til defekten eller det mangelfulde forhold ikke skyldes Restauranten. Hvis ordreprinteren, forinden Restauranten har betalt for ordreprinteren, forsvinder, beskadiges eller bliver defekt som følge af Restaurantens forhold, hæfter Restauranten herfor.

 

Ejendomsforbehold: Uanset det foranstående forbliver ejendomsretten til den ordreprinter, som OrderYOYO har stillet til rådighed for Restauranten indtil endelig og fuld betaling for printeren har fundet sted. Dette gælder også i perioden efter indkøringsperioden på tre måneder og uanset årsagen til, at betaling for ordreprinteren ikke er sket. Den specifikke ordreprinter kan til enhver tid identificeres via ordreprinterens unikke IMEI ID-nummer eller Serie nummer. Der tages således gyldigt ejendomsforbehold i den leverende ordreprinter, indtil endelig betaling for ordreprinteren har fundet sted.

 

 

 1. Forretningskæde/Franchise

I tilfælde af, at Restauranten har flere Lokationer har Restauranten pligt til at tilvejebringe oplysningerne om hver enkelt Lokation til OrderYOYO. Dette inkluderer: Information om restauranten, menu og særlige tilbud samt omsætning per Lokation. Digital vedhæftning vil blive leveret af salgsrepræsentanten. Restauranten er endvidere forpligtet til at betale abonnementsprisen for hver enkelt Lokation.

 

* Bemærk at rabat-procent fra “Promo-koden” vil blive lagt oven i allerede eksisterende globale rabat-procenter.

 

 1. Opsigelse

Kontrakten er gyldig og træder i kraft pr. den dato, den er underskrevet af Parterne. Kontrakten er bindende de første 12 måneder og kan ikke opsiges i denne periode. Efter de første 12 måneder kan parterne til enhver tid opsige Kontrakten med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned. OrderYOYO vil efter opsigelsesvarslets udløb afbryde Restaurantens adgang til Tjenesten. OrderYOYO vil ved afbrydelse af adgang til Tjenesten slette samtlige personlige kundedata. Domæner og SoMe konti oprettet af OrderYOYO skal købes påny ved opsigelse af samarbejdet.

 

 

 1. Ansvar for erstatning

OrderYOYO påtager sig intet ansvar for rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.v. af den information, oplysninger, materiale, data og/eller services som Restauranten stiller til rådighed ved anvendelse af Tjenesten. Restauranten skal skadesløsholde OrderYOYO for ethvert krav rejst af tredjemand vedrørende enhver oplysning, materiale, data og/eller tjeneste, som stilles til rådighed ved hjælp af Tjenesten og krænker tredjemands rettigheder og/eller ikke er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og/eller har forårsaget skader og/eller omkostninger over for tredjemand.

OrderYOYO fraskriver sig ansvaret for enhver hændelig, indirekte og/eller eller følgeskader, herunder tabt fortjeneste, tab af data eller tab af goodwill som følge af eller i forbindelse med Kontrakten og / eller fra brugen af eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller indhold heri, uanset om tabet er baseret på garanti, kontrakt, forsømmelighed, produktansvar eller anden juridisk teori, og uanset om OrderYOYO er blevet informeret om muligheden for en sådan skade, også selvom et mitigerende tiltag beskrevet heri har mislykkedes med at forhindre tabet. Det samme gør sig også gældende i tilfælde af, at Tjenesten er utilgængelig for Restauranten, Slutbrugeren eller tredjepart.

Herudover og uanset om det modsatte måtte være angivet heri, er OrderYOYO udelukkende ansvarlig for OrderYOYOs egen Tjeneste, og OrderYOYO kan derfor under ingen omstændigheder blive ansvarlig for mangler, forsinkelser, manglende opfyldelse af sine forpligtelser eller for noget andet forhold i det omfang sådanne er helt eller delvis forårsaget fx af (i) Restaurantens uagtsomhed eller misligholdelse af sine forpligtelser; (ii) enhver sag angående Restaurantens kontrahenter eller andre tredjeparter relateret til Restauranten; (iii) sager vedrørende slutbrugeren, herunder uden begrænsning enhver af slutbrugerens manglende afhentning, og/eller betaling for gennemførte ordrer og/eller (iv) sådanne tilfældige hændelser, for hvilke OrderYOYO ikke bærer risikoen. Restauranten har bevisbyrden for, at en påstand ikke helt eller delvist er baseret på et eller flere af de ovennævnte situationer.

OrderYOYO’s erstatningsansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til et samlet beløb svarende til den samlede abonnementspris betalt af Restauranten i det kalenderår, hvor et erstatningskrav opstår, og omfatter alle erstatningskrav, som opstår i det pågældende kalenderår.

Restauranten er ansvarlig for enhver anvendelse af Tjenesten, herunder men ikke begrænset til, Restaurantens brug af Tjenesten overfor tredjemand. Restauranten er ansvarlig for at tilsikre, at enhver lovgivning er overholdt ved anvendelsen af Tjenesten, også i tilfælde hvor Restauranten anvender Tjenesten uden for sit eget hjemland.

Såfremt Restauranten ikke overholder Kontraktens vilkår og betingelser, er Restauranten forpligtet til fuldt ud at skadesløsholde OrderYOYO for ethvert krav, der måtte blive rejst overfor OrderYOYO, som følge heraf.

 

 1. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Restauranten bekræfter at have enten det fulde ejerskab eller den nødvendige licens til samtlige immaterielle rettigheder, som Restauranten anvender, herunder Restaurantens navn, logo og menu (herefter refereret til som “IPR”).

Restauranten giver hermed OrderYOYO en licens til at anvende denne IPR med henblik på at udføre Tjenesten nævnt i Kontrakten, i hele Kontraktens varighed.

Restauranten vil skadesløsholde OrderYOYO fuldt ud for ethvert krav fra tredjemand vedrørende mulig krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, opstået som følge af OrderYOYO’s anvendelse af ovennævnte IPR med henblik på at anvende Tjenesten som beskrevet i Kontrakten.

 

 1. Force majeure

En Part er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse (bortset fra manglende betaling af ethvert skyldigt beløb) som skyldes årsager uden for Partens rimelige kontrol, fx. svigt eller sammenbrud af telenet og linjer, forskrifter udstedt af offentlige myndigheder, lockouts, strejker, brud på infrastrukturer, naturkatastrofer, pandemier, terrorhandlinger, brande, oversvømmelser, storme, brandstorme, sabotage, hærværk, skader forårsaget af computervirus, hacking, krig, borgerkrig, oprør, atomkatastrofe osv. Så længe en force majeure-situation varer ved er den Part, som er berørt af force majeure-situationen fritaget fra opfyldelse af denne aftale.

 

 1. Overholdelse af lovgivning

Uanset angivelse af det modsatte heri, forbliver det Restaurantens eneansvar at sikre dennes overholdelse af alt gældende lovgivning og alle bestemmelser relateret til dennes forretning og faciliteter og leveringen af sine tjenester til tredjemand, såsom slutbrugere. Restauranten er forpligtet til at foretage enhver nødvendig handling for at sikre, at Restaurant til enhver tid overholder alt gældende lovgivning og alle regler.

 

 1. Misligholdelse

En Part er berettiget til at ophæve Kontrakten uden varsel, hvis den anden Part misligholder Kontrakten væsentligt.

Ophævelse af Kontrakten kan dog først ske 10 dage efter, den ikke-misligholdende Part har afgivet skriftligt påkrav til den misligholdende Part om, at den væsentlige misligholdelse skal bringes til ophør, og forudsat at den væsentlige misligholdelse ikke indenfor nævnte frist effektivt er bragt til ophør.

En Part, der er blevet erklæret konkurs eller iværksætter likvidation eller rekonstruktion, vil blive betragtet som værende i væsentlig misligholdelse af Kontrakten.

 

 1. Revidering

OrderYOYO forbeholder sig ret til at ændre Kontrakten, herunder alle tilhørende bilag, til enhver tid. Der gives besked om ændringer via e-mail og OrderYOYOs hjemmeside (www.orderyoyo.com) mindst 30 dage forinden ændringen træder i kraft.

Såfremt Restauranten ikke kan acceptere den af OrderYOYO varslede ændring er Restaurantens eneste beføjelse at opsige denne Kontrakt med en måneds varsel.

 

 1. Fortrolighed

Manualer, vejledninger, tekniske oplysninger, knowhow, metoder og relaterede oplysninger om OrderYOYO, der er blevet udviklet og ejes af OrderYOYO, samt andre fortrolige oplysninger, som Restauranten måtte modtage under samarbejdet må ikke videregives eller benyttes af Restauranten eller dennes medarbejdere til andet brug end anført i kontrakten.

Denne kontraktlige forpligtelse vil fortsat være gældende i en periode på to år, efter at Kontrakten er ophørt og uanset årsagen til Kontraktens ophør.

 

 1. Personoplysninger

Der henvises til databehandleraftalen for mere information om de nærmere sikkerhedsforhold.

 

 1. Diverse vilkår

OrderYOYO er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelse til tredjemand.

Kontrakten er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af eller vedrører Kontrakten, herunder Kontraktens fortolkning og gennemførelse, afgøres ved de almindelige danske domstole.